Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus  formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,  magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával  kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  


Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://egeszsegmindenkinek.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra  terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://https://egeszsegmindenkinek.com/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA 
Neve: Gyalog Melinda, egyéni vállalkozó
Hivatalos levelezési cím: 2251. Tápiószecső, Templom u. 15.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:  
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az  azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,  elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása  nélkül.  

3. VÁSÁRLÁS 
Weboldalunkon a „Kosárba teszem” gombra kattintva a kosárba teheti a kiválasztott termékeket, amelyeket a „Pénztár” oldalon banki átutalással vagy utánvéttel megvásárolhat. Banki átutalás esetén a termékeket azután szállítjuk ki, hogy a vételár megérkezik a bankszámlánkra.

A termékeket futárszolgálattal szállítjuk ki. A szállítási költséget a Pénztár oldalon minden esetben láthatja.

A rendelésről visszaigazoló emailt kap a Pénztár oldalon megadott email címére.

Utánvét esetén a kiszállító cég 300Ft-os utánvét díjat számol fel.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 
Megvásárolható termékeink vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket valamint háztartási tisztítószereket tartalmaznak.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 
5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés  leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton  visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  

6. ELÁLLÁS JOGA 
6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék  kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,  visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult  Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék  kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát  követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló  határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.  

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság  
7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott  okot.  

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon  belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől  számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,  hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles  bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is  megvolt.  

Termékszavatosság  
7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?  
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy  kicserélését kérheti.  

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos  minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott  leírásban szereplő tulajdonságokkal.  

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba  hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E  határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.  

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége  alól?  
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,  vagy  
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában  nem volt felismerhető vagy  
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a  gyártóval szemben érvényesítheti. 

8. IRÁNYADŐ JOG ÉS FELÜGYELETI SZERVEK
Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu